Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:
PaedDr. Ladislava Vymazalová – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

 

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • program proti šikanování

Metodická podpora učitelů
Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.
Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.

Číst dál...

Logo projektu Erasmus+

Naše škola získala grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+. Jedná se o klíčovou akci 1 (KA1), která umožní další profesní rozvoj našim učitelům cizích jazyků. V období červenec-srpen 2017 vyjede celkem 7 pedagogů na zahraniční jazykovo-metodologické kurzy. Navštívenými zeměmi budou Francie, Německo, Velká Británie a Irsko. Díky kurzům se nejen jazykově zlepší. ale především si osvojí nové moderní výukové metody. Jedná se například o interaktivní metody práce s nejmladšími dětmi a dětmi se speciálními potřebami, používání informačních technologií, práci s diferencovanou třídou (žáci na různé úrovni), výuku reálií (kultura, zeměpis, život v cizích zemích), metodu C.L.I.L. (používání cizího jazyka v nejazykových předmětech). Poznatky z výjezdů budeme sdílet s dalšími pedagogy a také informovat veřejnost.

 

Název projektu: S Erasmem+ zavádíme C.L.I.L. a učíme moderněji

Číslo projektu:   2016-1CZ01-KA101-023141

Doba realizace:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

 

Mgr. Markéta Mazalová

 

Přihlášení dětí 1.–3. tříd do školní družiny


Pro školní rok 2016/2017 bude možné přihlásit žáka/žákyni 1.–3. třídy do školní družiny ještě před zahájením školního roku a to dvěma způsoby:

 1. Vyzvednutí zápisního lístku do školní družiny v období 25. 8. až 31. 8. v době od 9 do 14 hod. u vychovatelek ve sportovním areálu školy nebo v kanceláři školy, případně stažení a vytištění zde (pdf). Vyplněný a podepsaný zápisní lístek odevzdejte tamtéž.
 2. Elektronicky – zde je k dispozici formulář zápisního lístku do školní družiny (docx). Vyplněný zápisní lístek odešlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , dodatečně ve škole podepíšete.

Pokud nevyužijete elektronickou podobu přihlášení, je možné předat vyplněné zápisní lístky vychovatelkám v průběhu přípravného týdne (25. 8.-31. 8.) v budově sportovního areálu a domluvit se tak na dalších podrobnostech a organizaci docházky Vašeho dítěte do školní družiny.

Tuto nabídku dřívějšího přihlášení dětí do školní družiny Vám nabízíme z organizačních důvodu, jelikož kapacita školní družiny je 150 dětí a přednostně jsou přijímáni žáci 1.–3. tříd. V případě volného místa v odděleních ŠD je možné v průběhu září přijmout i žáky 4. tříd na základě písemné žádosti u ředitele školy.

Výsledky zápisu 2017

2017N501 odklad
2017N502 přijat RvHv
2017N503 přijat
2017N504 přijat
2017N505 přijat
2017N506 přijat
2017N507 přijat RvHv
2017N508 přijat
2017N509 přijat RvHv
2017N510 přijat RvHv
2017N511 přijat
2017N512 přijat
2017N513 odklad
2017N514 přijat
2017N515 přijat
2017N516 přijat
2017N517 přijat RvHv
2017N518 přijat
2017N519 přijat
2017N520 přijat RvHv
2017N521 přijat
2017N522 přijat
2017N523 přijat
2017N524 odklad
2017N525 přijat
2017N526 přijat
2017N527 přijat
2017N528 přijat RvHv
2017N529 přijat RvHv
2017N530 přijat RvHv
2017N531 odklad
2017N532 přijat
2017N533 přijat RvHv
2017N534 odklad
2017N535 odklad
2017N536 přijat RvHv
2017N537 přijat RvHv
2017N538 přijat
2017N539 přijat
2017N540 přijat
2017N541 přijat RvHv
2017N542 přijat
2017N543 přijat RvHv
2017N544 přijat RvHv
2017N545 odklad
2017N546 odklad
2017N547 přijat RvHv
2017N548 přijat
2017N549 přijat
2017N550 přijat RvHv
2017N551 přijat RvHv
2017N552 přijat RvHv
2017N553 přijat
2017N554 přijat
2017N555 přijat
2017N556 přijat
2017N557 přijat RvHv
2017N558 přijat
2017N559 odklad
2017N560 přijat
2017N561 přijat
2017N562 odklad
2017N563 přijat
2017N564 přijat RvHv
2017N565 odklad
2017N566 odklad
2017N567 odklad
2017N568 přijat
2017N569 přijat
2017N570 odklad
2017N571 odklad
2017N572 přijat