Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:
PaedDr. Ladislava Vymazalová – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

 

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • program proti šikanování

Metodická podpora učitelů
Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.
Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.

Číst dál...

Logo projektu Erasmus+

Naše škola získala grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+. Jedná se o klíčovou akci 1 (KA1), která umožní další profesní rozvoj našim učitelům cizích jazyků. V období červenec-srpen 2017 vyjede celkem 7 pedagogů na zahraniční jazykovo-metodologické kurzy. Navštívenými zeměmi budou Francie, Německo, Velká Británie a Irsko. Díky kurzům se nejen jazykově zlepší. ale především si osvojí nové moderní výukové metody. Jedná se například o interaktivní metody práce s nejmladšími dětmi a dětmi se speciálními potřebami, používání informačních technologií, práci s diferencovanou třídou (žáci na různé úrovni), výuku reálií (kultura, zeměpis, život v cizích zemích), metodu C.L.I.L. (používání cizího jazyka v nejazykových předmětech). Poznatky z výjezdů budeme sdílet s dalšími pedagogy a také informovat veřejnost.

 

Název projektu: S Erasmem+ zavádíme C.L.I.L. a učíme moderněji

Číslo projektu:   2016-1CZ01-KA101-023141

Doba realizace:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

 

Mgr. Markéta Mazalová

 

Přihlášení dětí 1.–3. tříd do školní družiny


Pro školní rok 2016/2017 bude možné přihlásit žáka/žákyni 1.–3. třídy do školní družiny ještě před zahájením školního roku a to dvěma způsoby:

 1. Vyzvednutí zápisního lístku do školní družiny v období 25. 8. až 31. 8. v době od 9 do 14 hod. u vychovatelek ve sportovním areálu školy nebo v kanceláři školy, případně stažení a vytištění zde (pdf). Vyplněný a podepsaný zápisní lístek odevzdejte tamtéž.
 2. Elektronicky – zde je k dispozici formulář zápisního lístku do školní družiny (docx). Vyplněný zápisní lístek odešlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , dodatečně ve škole podepíšete.

Pokud nevyužijete elektronickou podobu přihlášení, je možné předat vyplněné zápisní lístky vychovatelkám v průběhu přípravného týdne (25. 8.-31. 8.) v budově sportovního areálu a domluvit se tak na dalších podrobnostech a organizaci docházky Vašeho dítěte do školní družiny.

Tuto nabídku dřívějšího přihlášení dětí do školní družiny Vám nabízíme z organizačních důvodu, jelikož kapacita školní družiny je 150 dětí a přednostně jsou přijímáni žáci 1.–3. tříd. V případě volného místa v odděleních ŠD je možné v průběhu září přijmout i žáky 4. tříd na základě písemné žádosti u ředitele školy.