Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Vítejte na "Nádražce"!

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:
PaedDr. Ladislava Vymazalová – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
Mgr. Jana Hrozová – speciální pedagog
Mgr. Mojmír Kučera – metodik prevence

 

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • program proti šikanování

Metodická podpora učitelů
Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

Podrobnější rozpracování těchto činností popisuje Program Školního poradenského pracoviště.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů.
Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, učiteli a rodiči.

Číst dál...

Logo projektu Erasmus+

Naše škola získala grant z fondů EU v rámci programu Erasmus+. Jedná se o klíčovou akci 1 (KA1), která umožní další profesní rozvoj našim učitelům cizích jazyků. V období červenec-srpen 2017 vyjede celkem 7 pedagogů na zahraniční jazykovo-metodologické kurzy. Navštívenými zeměmi budou Francie, Německo, Velká Británie a Irsko. Díky kurzům se nejen jazykově zlepší. ale především si osvojí nové moderní výukové metody. Jedná se například o interaktivní metody práce s nejmladšími dětmi a dětmi se speciálními potřebami, používání informačních technologií, práci s diferencovanou třídou (žáci na různé úrovni), výuku reálií (kultura, zeměpis, život v cizích zemích), metodu C.L.I.L. (používání cizího jazyka v nejazykových předmětech). Poznatky z výjezdů budeme sdílet s dalšími pedagogy a také informovat veřejnost.

 

Název projektu: S Erasmem+ zavádíme C.L.I.L. a učíme moderněji

Číslo projektu:   2016-1CZ01-KA101-023141

Doba realizace:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

 

Mgr. Markéta Mazalová

 

Přihlášení dětí 1.–3. tříd do školní družiny


Pro školní rok 2016/2017 bude možné přihlásit žáka/žákyni 1.–3. třídy do školní družiny ještě před zahájením školního roku a to dvěma způsoby:

 1. Vyzvednutí zápisního lístku do školní družiny v období 25. 8. až 31. 8. v době od 9 do 14 hod. u vychovatelek ve sportovním areálu školy nebo v kanceláři školy, případně stažení a vytištění zde (pdf). Vyplněný a podepsaný zápisní lístek odevzdejte tamtéž.
 2. Elektronicky – zde je k dispozici formulář zápisního lístku do školní družiny (docx). Vyplněný zápisní lístek odešlete na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , dodatečně ve škole podepíšete.

Pokud nevyužijete elektronickou podobu přihlášení, je možné předat vyplněné zápisní lístky vychovatelkám v průběhu přípravného týdne (25. 8.-31. 8.) v budově sportovního areálu a domluvit se tak na dalších podrobnostech a organizaci docházky Vašeho dítěte do školní družiny.

Tuto nabídku dřívějšího přihlášení dětí do školní družiny Vám nabízíme z organizačních důvodu, jelikož kapacita školní družiny je 150 dětí a přednostně jsou přijímáni žáci 1.–3. tříd. V případě volného místa v odděleních ŠD je možné v průběhu září přijmout i žáky 4. tříd na základě písemné žádosti u ředitele školy.

Z2016N501 přijat RvHv
Z2016N502 přijat
Z2016N503 přijat
Z2016N504 přijat
Z2016N505 přijat
Z2016N506 přijat RvHv
Z2016N507 přijat
Z2016N508 přijat
Z2016N509 odklad
Z2016N510 přijat
Z2016N511 přijat RvHv
Z2016N512 přijat
Z2016N513 odklad
Z2016N514 přijat
Z2016N515 přijat
Z2016N516 přijat
Z2016N517 přijat
Z2016N518 přijat RvHv
Z2016N519 přijat
Z2016N520 přijat
Z2016N521 přijat
Z2016N522 přijat
Z2016N523 přijat
Z2016N524 přijat
Z2016N525 přijat
Z2016N526 přijat RvHv
Z2016N527 přijat RvHv
Z2016N528 přijat
Z2016N529 přijat
Z2016N530 přijat RvHv
Z2016N531 přijat
Z2016N532 přijat
Z2016N533 odklad
Z2016N534 přijat
Z2016N535 přijat
Z2016N536 přijat RvHv
Z2016N537 přijat
Z2016N538 přijat RvHv
Z2016N539 přijat RvHv
Z2016N540 přijat
Z2016N541 odklad
Z2016N542 přijat RvHv
Z2016N543 přijat RvHv
Z2016N544 přijat
Z2016N545 přijat RvHv
Z2016N546 přijat
Z2016N547 přijat RvHv
Z2016N548 přijat
Z2016N549 přijat RvHv
Z2016N550 přijat RvHv
Z2016N551 přijat RvHv
Z2016N552 přijat RvHv
Z2016N553 přijat
Z2016N554 přijat
Z2016N555 přijat
Z2016N556 přijat
Z2016N557 přijat
Z2016N558 přijat
Z2016N559 přijat RvHv
Z2016N560 přijat
Z2016N561 přijat RvHv
Z2016N562 přijat
Z2016N563 odklad
Z2016N564 přijat
Z2016N565 přijat RvHv
Z2016N566 přijat
Z2016N567 přijat